Άρθρο του Λάζαρου Κυρίζογλου για το Μεταναστευτικό

Άρθρο του Λάζαρου Κυρίζογλου για το Μεταναστευτικό

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Άρθρο Λάζαρου Κυρίζογλου

Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Υποψήφιου Προέδρου ΚΕΔΕ

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει και τη βούληση και τη διάθεση να συνεχίσει, όπως με συνέπεια και αυτοθυσία πράττει από την πρώτη στιγμή, να συνδράμει, με κάθε δυνατό τρόπο, στην υποδοχή και την φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών.

Επισημαίνουμε πως η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να θεμελιώνεται σε ένα συγκροτημένο εθνικό σχέδιο υποδοχής και χειρισμού του προσφυγικού και μεταναστευτικού ρεύματος.

Ένα σχέδιο το οποίο θα προκύπτει κατόπιν διαβούλευσης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι ερήμην της. Ένα σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών, θα εμπνέει εμπιστοσύνη και θα καλλιεργεί αισθήματα ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα θα αξιοποιεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος,  θα αντλεί αντίστοιχους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς, πόρους για τον αποτελεσματικό χειρισμό του στις ελληνικές πύλες της Ευρώπης.   

 Είναι ανάγκη να εκπονηθεί και να εφαρμοσθεί ένα ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης των Δήμων, στα όρια των οποίων είναι εγκατεστημένοι ή θα εγκατασταθούν πρόσφυγες ή μετανάστες. Η υποστήριξη αυτή πρέπει απαραιτήτως να είναι ανάλογη με τον αριθμό των φιλοξενουμένων προσφύγων και να περιλαμβάνει: οικονομικά μέσα, ιατροφαρμακευτικό υλικό, ενίσχυση των Δήμων σε προσωπικό ειδικοτήτων κατάλληλων για την εξυπηρέτηση τόσο των αυξημένων υπαρχουσών αναγκών όσο και των νέων αναγκών που θα ανακύπτουν.

Εκφράζουμε ως θεσμός την προσήλωσή μας στις αξίες του ανθρωπισμού και θεωρούμε απαραίτητη την επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ε.Ε.

 H δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τους Δήμους.

Οι θέσεις μας για το προσφυγικό είναι οι εξής:

 

  • Για τους Δήμους οι προσφυγικές και εν γένει οι μεταναστευτικές ροές δεν συνιστούν βραχυπρόθεσμα αλλά συστημικά προβλήματα, η διαχείριση των οποίων δεν μπορεί να στηρίζεται σε έκτακτες λύσεις αλλά σε μακροπρόθεσμες ενταξιακές πολιτικές μιας κοινής στρατηγικής των χωρών μελών της Ε.Ε.
  • Στο πλαίσιο αυτό, η μοναδική υπεύθυνη απαντητική στρατηγική συνεπάγεται την συνυπευθυνότητα για την υποδοχή και την ένταξη.
  • Είναι ευθύνη της Κεντρικής Κυβέρνησης τόσο η διαφύλαξη των συνόρων της χώρας όσο και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων.
  • Οι πολιτικές των περιφερειακών και των δημοτικών αρχών για την προώθηση της ενσωμάτωσης αποτελούν αναγκαίο συστατικό στοιχείο για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και συστημικής στρατηγικής ένταξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Οι αυτοδιοικητικές αρχές έχουν σημαντικό ρόλο ώστε οι κοινωνικές επενδύσεις και τα μέτρα ένταξης που θα λάβουν να καλύπτουν επαρκώς τόσο τους πρόσφυγες όσο και τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών.

Οι Δήμοι της χώρας θα πρέπει να ενταχθούν στα όργανα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και ένταξη των προσφυγικών πληθυσμών.

Η κατανομή των προσφύγων στην ελληνική επικράτεια θα πρέπει να γίνει με ορθολογικά κριτήρια που θα συμφωνηθούν μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Όλοι μαζί πρέπει να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Όλες οι περιοχές της χώρας, πλην της Θράκης. Ενδεικτικά κριτήρια για τη κατανομή των προσφύγων μπορεί να είναι : Kαταρχήν ο πληθυσμός και στη συνέχεια η έκταση, το περιβάλλον, η αναπτυξιακή προοπτική, το ποσοστό ανεργίας, θέματα ασφάλειας και τα οικονομικά δεδομένα. Για λόγους εθνικούς και κοινωνικούς δεν είναι δυνατόν να παραμείνει τόσο μεγάλος αριθμός προσφύγων στα νησιά μας.

Πρέπει να διασφαλιστεί η στήριξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών από την Κυβέρνηση , προκειμένου να αποτραπούν οι συνέπειες μιας μείωσης της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες των παραδοσιακών δικαιούχων, που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ξενοφοβίας.